REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W DOMENIE justynaszymczyk.com


Ten Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień, zawierania Umowy sprzedaży i odstępowania od niej, procedury składania reklamacji w ramach działania Sklepu oraz zasady dotyczące nielegalnych i/lub sprzecznych Treści z Regulaminem.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

W §1 Regulaminu uporządkowano alfabetycznie definicje, które pojawiają się w dalszej treści dokumentu – rozpoczynają się od wielkiej litery. 

§ 1
DEFINICJE

 1. „Dni robocze” oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej
 2. „Formularz Zamówienia” oznacza formularz elektroniczny służący do bezpośredniej realizacji Zamówienia i zakupu Produktów lub Produktów elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
 3. „Formularz Kontaktowy” oznacza formularz elektroniczny służący do przesłania wiadomości tekstowej bezpośrednio do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu
 4. „Grupa” oznacza grupę dyskusyjną w social mediach powiązana z działalnością Sklepu i Sprzedawcy
 5. „Klient” oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży lub korzystająca z Usługi Elektronicznej
 6. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)
 7. „Konsument” oznacza osobę fizyczną zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. „Moderowanie treści” oznacza  działania, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność  takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy
 9. „Nielegalne treści” oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa, w szczególności:

nawoływanie do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące, udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody, cyberstalking, sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, nielegalne oferowanie usług zakwaterowania, nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.

 1. „Produkt”, „Produkt cyfrowy” oznacza treść cyfrową dostępną wyłącznie w wersji elektronicznej, dostępny do odpłatnego zakupu lub zakupiony za pośrednictwem Sklepu,
 2. „Przedsiębiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” oznacza osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie ma charakteru zawodowego według art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy o prawach konsumenta
 4. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin Sklepu 
 5. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)
 6. „Sklep” oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w domenie justynaszymczyk.com oraz jej podstronach służący do składania zamówień oraz nabywania Produktów i/lub Usług prowadzony przez Sprzedawcę
 7. „Sprzedawca” to Justyna Szymczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JC ACADEMY JUSTYNA SZYMCZYK z siedzibą przy ul. woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Wita Stwosza, nr 6, lok. 6A, 40-036, Numer NIP 6251666254 Numer REGON 240855997 adres poczty elektronicznej: kontakt@justynaszymczyk.com
 8. „Treści” oznaczają treści zamieszczone przez Użytkownika, w szczególności informacje w formie tekstu, zdjęcia, grafiki lub innego materiału, w ramach funkcjonalności Sklepu lub Grup
 9. „Trwały nośnik” oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
 10. „Umowa” oznacza umowa sprzedaży Produktu lub Usługi zawarta za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z treścią Regulaminu
 11. „Usługa Elektroniczna” oznacza usługę świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE
 12. „Zamówienie” oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży 
 13. „Usługa”, „Usługa cyfrowa” oznacza usługę pozwalającą na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi
 14. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)
 16. „Ustawa Prawo telekomunikacyjne” oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
 17. „UŚUDE” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.)
 18. „Użytkownik” oznacza osobę odwiedzająca stronę internetową pod adresem internetowym justynaszymczyk.com

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. We wszystkich sprawach związanych ze Sklepem Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
 • pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Wita Stwosza, nr 6, lok. 6A, 40-036
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@justynaszymczyk.com
 • telefonicznie pod numerem +48 503 080 908.

Sprzedawca odpowiada na wiadomości w Dni robocze w godzinach funkcjonowania
Sklepu od 9.00 do 17.00.

 1. Sprzedawca udostępnia adres e-mail punktu kontaktowego do bezpośredniej i szybkiej komunikacji: kontakt@justynaszymczyk.com
 2. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie i jest on dostępny w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób poprzez zapis na trwałym nośniku takim jak edytor tekstowy, eksport do pliku PDF lub wydrukować go bezpośrednio z tej strony internetowej.
 4. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w ramach korzystania ze Sklepu na terytorium Polski. Podmioty, które mają swoje miejsce zamieszkania, prowadzą działalność gospodarczą lub ich siedziba znajduje się poza terytorium Polski i chcą dokonać złożyć Zamówienie w Sklepie, mogą skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w ust. 1 powyżej. 

§ 3
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z funkcjonalności Sklepu zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego przez osoby trzecie. 
 2. Do korzystania ze Sklepu, złożenia Zamówienia i korzystania z Produktów lub Usług konieczny jest:
  – dostęp do Internetu,
  – urządzenie elektroniczne wraz z systemem operacyjnym pozwalającym na obsługę powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych, 
  – standardowa przeglądarka internetowa (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari),
  – program obsługujący pliki elektroniczne w formacie, w których dostarczana jest treść cyfrowa (np. w formacie *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);
  – aktywne konto poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego można odbierać wiadomości e-mail.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz spamu, w szczególności w ramach korzystania z Formularza Zamówienia.
 4. Sprzedawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające dostępowi, pozyskiwaniu i modyfikowaniu, utracie czy uszkodzeniu oraz zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Między innymi Sprzedawca stosuje certyfikat SSL, złożone i regularnie zmieniane hasła oraz zawiera umowy powierzenia danych osobowych w przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
 5. Odbieranie wiadomości e-mail z dostarczonymi Produktami i/lub Usługami i korzystanie z Produktów lub Usług wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług elektronicznych takich jak spam, oprogramowanie szpiegujące, phishing, hacking, pomimo stosowania odpowiednich zabezpieczeń przez Sprzedawcę. Aby uniknąć zagrożeń należy zaopatrzyć urządzenie elektroniczne, w ramach którego odbiera się i korzysta z Produktów i/lub Usług w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów, nie otwierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego i budzącego podejrzenia pochodzenia oraz włączyć zaporę sieciową tzw. firewall. Polecane jest również regularne aktualizowanie przeglądarki internetowej, systemu oraz oprogramowania. 

§ 4
TREŚCI PREZENTOWANE W SKLEPIE

 1. Ceny prezentowane przy Produktach i Usługach w sklepie są wyrażone w polskich złotych i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Informacje zawarte w domenie Sklepu oraz jej podstronach, w szczególności rozumiane jako opisy, zdjęcia, parametry i ceny Produktów i Usług nie stanowią oferty Sprzedawcy i są jedynie zaproszeniem do składania ofert zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Specyfika każdego Produktu i Usługi, ich skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu i Usługi w Sklepie.

§ 5
PRODUKTY, USŁUGI I ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

 1. W Sklepie można nabyć odpłatnie:
 • ebooki
 • dostęp do kursu online,
 • usługi przeprowadzenia konsultacji.
 1. Sprzedawca jest uprawniony również do sprzedaży Produktów i Usług w ramach przedsprzedaży, a także sprzedaży w modelu sukcesywnego udostępniania materiałów w częściach w kilku lub kilkunastu terminach i określenia konkretnego, przyszłego terminu uzyskania dostępu do Produktu lub Usługi przez Klienta lub terminów udostępnienia konkretnych części Produktu lub Usługi.
 2. Sprzedawca może organizować promocje lub umożliwiać korzystanie z kodów rabatowych na wybrane Produkty i/lub Usługi dostępne w ramach Sklepu przez ograniczony czas. W takim wypadku Klient jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z jednej promocji lub kodu rabatowego jednocześnie. Promocje i rabaty nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia konkretnej promocji lub akcji rabatowych wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej promocji lub kodu rabatowego może zależeć od dostępności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu. Promocje i akcje rabatowe nie wywierają skutku w stosunku do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

WZORY DOKUMENTÓW, EBOOKI 

 1. Dostarczenie Produktów cyfrowych jest realizowane wyłącznie po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy 
 2. Produkty dostarczane są w formacie .doc oraz .zip.
 3. Wysyłka zamówienia obejmującego Produkty wynosi do 48 godzin od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zapewnia bezpłatne aktualizacje przez rok od daty dnia Umowy dla Produktów, które zawierają taką informację w opisie. Sprzedawca odpowiada za zgodność z Umową aktualizacji przez czas ich dostarczania.

KURSY ONLINE

 1. Kurs online umieszczony jest na zewnętrznej platformie kursowej zapewnianej przez Publigo. Dostęp do kursu jest możliwy po otrzymaniu płatności za Zamówienie przez Sprzedawcę i zawarciu Umowy, 
 2. Warunkiem uzyskania dostępu do kursu jest założenie konta użytkownika kursu w ramach platformy [.], według instrukcji wskazanych w wiadomościach e-mail otrzymanych w procesie realizacji Zamówienia. 
 3. Klient uzyskuje dostęp do kursu online po zalogowaniu się na powyżej wskazane konto użytkownika. 
 4. Klient uzyskuje dostęp do materiałów dostępne w ramach dostępu do kursu online przez rok od dnia zawarcia Umowy. 
 5. W przypadku żądania usunięcia konta użytkownika, Klient przesyła żądanie usunięcia konta Sprzedawcy w formie e-mail, z wykorzystaniem adresu Sprzedawcy wskazanego w § 2 Regulaminu wraz z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.
 6. We wszelkich sprawach technicznych i organizacyjnych związanych z Produktami, dostępem do kursu online oraz Usługami, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą wykorzystując adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

USŁUGI KONSULTACJI INDYWIDUALNEJ

 1. Sprzedawca oferuje w Sklepie zakup Usługi przeprowadzenia konsultacji online w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta według specyfikacji wskazanej w opisie Usługi w Sklepie.
 2. Konsultacja indywidualna odbywa się w maksymalnym terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
 3. Termin przeprowadzenia konsultacji oraz ewentualne zmiany tego terminu są uzgodnione wspólnie przez Strony.

ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE

 1. Sprzedawca oferuje także Produkty i/lub Usługi na zamówienie indywidualne. Szczegóły zamówienia Produktu lub Usługi indywidualnej, w tym cena, zakres i specyfikacja Produktów i/lub Usług oraz czas realizacji są ustalane z Klientem indywidualnie, w drodze korespondencji mailowej.

§ 6
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrane Produkty i/lub Usługi dostępne w Sklepie do wirtualnego koszyka zakupowego poprzez wybór polecenia „Dodaj do koszyka”. Następnie należy przejść na podstronę wirtualnego koszyka zakupowego i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej i podstronach Sklepu w procesie zakupowym. 
 2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest podanie następujących danych osobowych Klienta w Formularzu Zamówienia:
 • imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, 
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) lub adres siedziby w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach konsumenta,
 • adres e-mail
 • numer telefonu kontaktowego,
 • NIP w przypadku Przedsiębiorców i Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 1. Po skompletowaniu wirtualnego koszyka zakupowego oraz uzupełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia, które zawiera informacje dotyczące rodzaju, ceny i ilości zamówionych Produktów i/lub Usług oraz wybranej formy płatności.
 2. Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy sprzedaży jest złożenie poniższych oświadczeń poprzez akceptację odpowiednich checkboxów w procesie zakupowym: 
 • złożenie oświadczenia Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacja jego treści,
 • złożenie oświadczenia Klienta o zapoznaniu się z treścią Polityki prywatności i plików Cookies,
 • w przypadku zakupu Produktu wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i przyjęciu do wiadomości utraty prawa do odstąpienia od Umowy,
 • w przypadku zakupu Usługi wyrażenie prośby o rozpoczęcie świadczenia Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjęciu do wiadomości utraty prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie w jakim Usługa została zrealizowana.
 1. Klient składa Zamówienie wysyłając je do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Stanowi to oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy sprzedaży według treści Regulaminu.
 2. Klient wybiera formę płatności za Zamówienie spośród form wyświetlonych podczas elektronicznego procesu zakupowego i dokonuje płatności z góry. 
 3. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia następuje zawarcie Umowy.
 4. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia oraz dodania kodu rabatowego aż do czasu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
 • nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia, co uniemożliwia realizację Zamówienia i/lub
 • braku zaksięgowania wpłaty Klienta w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej lub błędnego adresu dostawy.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

§ 7
METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient opłaca Zamówienie z góry
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonywanie płatności w Sklepie w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem podmiotu PayU
 3. Inne formy płatności niż wymienione w punkcie powyżej mogą zostać uzgodnione z Klientem indywidualnie w drodze korespondencji mailowej. 
 4. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie elektronicznych dowodów zakupu tj. faktur lub paragonów elektronicznych przez Sprzedawcę. Faktura VAT lub paragon zostają przesłane do Klienta do 48 godzin po opłaceniu Zamówienia.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Produktu i/lub Usługi lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zwrocie środków, Sprzedawca zwróci odpowiednią sumę pieniędzy na rachunek bankowy użyty przy zapłacie za zakupione przez Klienta Produkty i/lub Usługi.

§8
USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie dostępne są następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne:
 • usługa Formularza zamówienia, 
 • usługa elektronicznego koszyka,
 • usługa utworzenia i utrzymania konta Klienta.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz reklamacje związane z działaniem Sklepu mogą być składane w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zaleca wskazanie w opisie reklamacji przyczyn reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. 
 3. Ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

USŁUGA FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Usługa Formularza zamówienia polega na umożliwieniu złożenia Zamówienia w celu zawarcia Umowy. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie, a kończy się w momencie przesłania Zamówienia do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. 
 2. Możliwość samodzielnej modyfikacji danych w Formularzu Zamówienia przez Klienta istnieje do momentu zakończenia świadczenia usługi. Świadczona jest ona nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

USŁUGA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. Usługa Formularza Kontaktowego polega na umożliwieniu przesłania przez Użytkownika wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Formularza Kontaktowego rozpoczyna się w momencie dodania przez Użytkownika pierwszego znaku w elektronicznym formularzu, a kończy się w momencie przesłania wiadomości do Sprzedawcy.
 2. Do skorzystania z Formularza Kontaktowego niezbędne jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu.
 3. Usługa Elektroniczna Formularza Kontaktowego świadczona jest ona nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy.

USŁUGA ELEKTRONICZNEGO KOSZYKA

 1. Usługa elektronicznego koszyka i przechowywania treści koszyka polega na możliwości dodawania Produktów i/lub Usług do koszyka, a także dostępności treści stworzonego koszyka po powróceniu na stronę internetową Sklepu. 
 2. Usługa elektronicznego świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, rozpoczyna się z momentem dodania Produktu lub Usługi do koszyka i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą usunięcia Produktu lub Usługi z koszyka lub w momencie automatycznego usunięcia zawartości koszyka związanego z upływem czasu.

USŁUGA KONTA KLIENTA

 1. Usługa utworzenia i utrzymania konta Klienta polega na umożliwieniu założenia takiego konta dla Klienta, umożliwieniu logowania się do konta, przechowywaniu danych Klienta potrzebnych do złożenia Zamówienia oraz danych dotyczących złożonych Zamówień. 
 2. W celu założenia Konta konieczne jest podane danych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz ustawienie hasła dostępu, które może być zmienione w dowolnym momencie. 
 3. Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie i jest to warunek skorzystania z Produktów i/lub Usług. 
 4. Usługa utworzenia i utrzymania konta jest świadczona przez czas realizacji Umowy, nie krócej niż przez 6 miesięcy od dnia założenia ostatniego Zamówienia lub ostatniego logowania Klienta. Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia konta Klienta na adres e-mail Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi konta Klienta w ramach Sklepu. 
 5. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdym momencie. Klient może również przesłać na adres mailowy Sprzedawcy żądanie usunięcia konta Klienta, a Sprzedawca usunie konto w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW 

PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W przypadku zawarcia Umowy z Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę następuje w drodze złożenia Klientowi oświadczenia drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przy zawarciu umowy. Klientowi nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do adres e-mail. Klientowi nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W razie zawarcia Umowy z Klientem będącym Przedsiębiorcą, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 4. W stosunku do Przedsiębiorców wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt i/lub Usługę, zgodnie z postanowieniami art. 558 Kodeksu Cywilnego. 
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona wyłącznie do wysokości zapłaconej ceny Produktu i/lub Usługi. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą jedynie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści wobec Klienta niebędącego Konsumentem. 
 6. W przypadku zawierania Umowy z Klientem będącym Przedsiębiorcą, Sprzedawca ma prawo do wyboru sposobu płatności oraz może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klienta będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który wyraził zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie Produktów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci w ten sposób prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, co przyjął do wiadomości przy wyrażeniu takiej zgody.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą wyrażając w procesie zakupowym żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienie od umowy zawartej na odległość traci w ten sposób prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w zakresie w jakim doszło do spełnienia świadczenia wynikającego z Umowy w momencie składania oświadczenia, co przyjął do wiadomości składając oświadczenie.
 3. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 i 2 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, liczonego od dnia objęcia przez niego Produktów lub Usług będących przedmiotem Umowy w posiadanie. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w formie pisemnej poprzez przesłanie oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@justynaszymczyk.com
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza znajdującego się pod tekstem Regulaminu, jednak wykorzystanie wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
 6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w związku z Umową, od której skutecznie on odstąpił niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy. 

§11
REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności Produktu lub Usługi z Umową Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy za brak zgodności Produktów i/lub Usług z Umową, która wystąpiła lub ujawniła się w czasie dwóch lat od dnia zawarcia Umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Produkt lub Usługa jest niezgody/a z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową. 
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu lub Usługi do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy w przypadku nieistotności niezgodności Produktu i/lub Usługi z Umową. 
 5. W przypadku niezgodności Produktu i/lub Usługi z Umową, gdy doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów lub braku doprowadzenia przez Sprzedawcę do zgodności z Umową lub występowania niezgodności pomimo podjęcia prób doprowadzenia do zgodności z Umową przez Sprzedawcę, a także gdy jasne jest, że Sprzedawca nie doprowadzi do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w dowolnej formie złożyć reklamację wraz z opisem wady i powołaniem na dowód zakupu w związku z niezgodnością Produktu lub Usługi z Umową na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@justynaszymczyk.com lub listownie, wymieniając w szczególności dane: 
 • imię i nazwisko, 
 • adres, 
 • numer zamówienia, 
 • datę zawarcia Umowy,
 • przedmiot i przyczynę niezgodności z Umową (reklamacji),
 • dane kontaktowe (np. e-mail lub telefon)
 • numer konta bankowego.
 1. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji na adres e-mail, który wskazano w trakcie składania zamówienia.

§ 12
OPINIE KLIENTÓW

 1. Opinie o Produktach lub Usługach prezentowane w Sklepie, na stronie internetowej justynaszymczyk.com i jej podstronach oraz social mediach Sprzedawcy wskazanych szczegółowo w Polityce prywatności i plików Cookies, są rzeczywistymi opiniami i pochodzą wyłącznie od Klientów Sklepu lub osób, które korzystały z usług Sprzedawcy.
 2. Więcej na temat opinii przeczytasz w Polityce prezentowania opinii.

§13
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie treści dostępne w Sklepie, w tym zdjęcia, teksty oraz wszystkie elementy graficzne, są wyłączną własnością Sprzedawcy i nie mogą być bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób wykorzystywane lub powielane.
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów lub Usług wyłącznie po zawarciu Umowy oraz na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Sprzedawca udziela licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji. Udzielona licencja nie obejmuje wprowadzania modyfikacji i sporządzania kopii w celach innych niż użytek własny.
 3. Dostarczane Produkty lub Usługi, w tym zdjęcia, teksty oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i Sprzedawca nie zezwala na ich udostępnianie jakimkolwiek innym osobom, czy też odsprzedaż tych treści w jakiejkolwiek formie. 
 4. Wszelkie naruszenia prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej, między innymi Sprzedawca może dochodzić na drodze cywilnoprawnej należnego odszkodowania, zadośćuczynienia, ogłoszenia w prasie, podania orzeczenia sądu do publicznej wiadomości i wydania uzyskanych korzyści oraz odpowiedzialności karnej naruszyciela. 

§ 14

MODEROWANIE I ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

MODEROWANIE TREŚCI

 1. Sprzedawca nie ma obowiązku monitorowania Treści ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
 2. W przypadku uzyskania wiedzy lub wiadomości na temat zamieszczenia Nielegalnych treści w Sklepie lub w Grupach, Sprzedawca podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takich treści.
 3. Sprzedawca ma prawo do moderacji Treści naruszających niniejszy Regulamin z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron i nałożenia ograniczeń, o których mowa w ust. 8 poniżej. Jeżeli Sprzedawca posiada elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który zamieścił moderowaną Treść, informuje go o podjętej w związku z moderacją decyzji wraz z uzasadnieniem.
 4. Sprzedawca nie korzysta z algorytmicznego podejmowania decyzji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezamieszkania w Sklepie lub Grupach treści:
 • niezgodnych z warunkami korzystania ze Sklepu, w tym postanowień, zasad,
  warunków i regulaminów związanych z działalnością Sklepu,
 • niezwiązanych z tematyką lub celem działania Sklepu,
 • sprzecznych z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego lub naruszających dobre obyczaje, wzajemnym szacunkiem i mogących wywołać dyskomfort u innych Użytkowników
 • służących promowaniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy,
 • dotyczących niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych, w tym spam,
 • zawierających linki,
 • upokarzających, obrażających lub poniżających, które naruszają czyjeś dobra osobiste, dobre imię lub godność,
 • o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym,
 • dyskryminujących lub znieważających kogokolwiek ze względu na płeć, przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową albo z powodu bezwyznaniowości,
 • wprowadzających użytkowników w błąd, szczególnie w zakresie wiedzy medycznej lub naukowej oraz rozpowszechniających fałszywe informacje,
 • promujących ideologie lub działania, które są uznane za nielegalne lub naruszające wartości, w szczególności treści o charakterze rasistowskim, totalitarnym, nazistowskim i faszystowskim, 
 • powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite, w tym używania wulgaryzmów,
 • nawołujących do nienawiści, agresji i/lub przemocy wobec jakiejkolwiek żyjącej istoty,
 • o charakterze pornograficznym oraz o wyraźnym podłożu seksualnym,
 • stanowiących bezprawne udostępnianie wizerunków osób bez ich zgody oraz podszywanie się pod inne osoby,
 • nawołujących do samookaleczeń, samobójstw i innych autodestruktywnych zachowań.
 • stanowiących nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem własności intelektualnej.

PUNKT KONTAKTOWY

 1. Sprzedawca wyznaczył punkt kontaktowy, obsługiwany w języku polskim i angielskim do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych oraz do bezpośredniej i szybkiej komunikacji Użytkownika ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@justynaszymczyk.com

ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI

 1. Użytkownik, który uważa treść umieszczoną w Sklepie lub Grupach za Nielegalną treść lub naruszającą warunki Regulaminu ma prawo przesłać do Sprzedawcy zgłoszenie dotyczące takich określonych informacji elektronicznie na adres e-mail punktu kontaktowego.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią Nielegalne treści,
 2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładne adresy URL lub dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Nielegalnych treści,
 3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji w zakresie przestępstw związanych z niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, związane z wykorzystywaniem seksualnym, związane z pornografią dziecięcą, nagabywanie dzieci do celów seksualnych oraz podżeganiem, pomocnictwem i usiłowaniem w zakresie tych przestępstw,
 4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Sprzedawca po rozpatrzeniu zgłoszenia w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności i bez szczegółowej analizy prawnej podejmuje decyzję co do stwierdzenia nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia, powiadamia zgłaszającego o podjętej decyzji.
 3. Osoba lub podmiot zgłaszający, o którym mowa w ust. 2 ma prawo do odwołania się od decyzji Sprzedawcy w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia powyższej decyzji. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Sprzedawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni. Decyzja Sprzedawcy wydana po rozpatrzeniu odwołania ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej kolejne odwołanie.
 4. W przypadku powzięcia decyzji stwierdzającej nielegalny charakter umieszczonej w Sklepie lub Grupie Treści lub stwierdzającej sprzeczność Treści z Regulaminem, Sprzedawca ma prawo do nałożenia ograniczeń w postaci:
 • usunięcia lub pozostawienia nielegalnej lub sprzecznej z Regulaminem Treści, 
 • ograniczenia w zakresie widoczności, uniemożliwienia dostępu lub depozycjonowania nielegalnej lub sprzecznej z Regulaminem Treści,
 • zawieszenia, zakończenia lub innym ograniczeniu płatności pieniężnych na rzecz Użytkownika, który umieścił nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem Treści,
 • zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w całości lub w części na rzecz Użytkownika, który umieścił nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem Treści,
 • zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika, który umieścił nielegalne lub sprzeczne z Regulaminem Treści.
 1. Usuwanie lub uniemożliwianie dostępu, o czym mowa powyżej, jest przeprowadzane z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców usługi, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

§ 15
POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi na mocy tego Regulaminu Umowami zawartymi w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń powstałych w związku Umową. 
  W tym celu Konsument ma możliwość zwrócenia się:
 • do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, 
 • do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy 
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów o udzielenie pomocy.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące alternatywnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów znajdują na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Konsument może skorzystać z dedykowanej platformy ODR – internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży zawartej na odległość lub umowy o świadczenie usług. Znajduje się ona pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 16
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest to Justyna Szymczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JC ACADEMY JUSTYNA SZYMCZYK z siedzibą przy ul. woj. ŚLĄSKIE, pow. Katowice, gm. Katowice, miejsc. Katowice, ul. Wita Stwosza, nr 6, lok. 6A, 40-036, Numer NIP 6251666254 Numer REGON 240855997 adres poczty elektronicznej: kontakt@justynaszymczyk.com
 2. Możesz kontaktować z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej kontakt@justynaszymczyk.com oraz pisemnie przesyłając korespondencję na adres powołany powyżej. 
 3. Dane osobowe w Sklepie przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym cel, podstawa prawna i czas przetwarzania dostępne są w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem internetowym.

§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen prezentowanych w Sklepie. W przypadku zmiany Regulaminu, do umów zawartych przed zmianą stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2024